Baanreglement


1 Op verzoek van de hiertoe bevoegde personen is men verplicht zijn/haar lidmaatschapspasje te tonen.
Bevoegde personen zijn bestuursleden en commissieleden.

2 Dagelijkse speeltijden: van 9.00 uur tot zonsondergang.
Op de verlichte banen tot 23.00 uur.
Let op: vóór 18.00 uur hebben senioren en junioren gelijke rechten. Na dit tijdstip gelden de voorrangsregels zoals omschreven onder punt 4 en 5 van het afhangreglement.

3 De speelduur is voor enkelspel 30 minuten en voor dubbelspel 60 minuten. Alleen tijdens het winterseizoen mag men op baan 6 met 2 personen 1 uur afhangen. (Tijdelijke regeling)

4 Het dragen van tennisschoenen is verplicht.

5 Voor het bespelen van de baan dient altijd gebruik te worden gemaakt van het afhangbord met in achtneming van de regels zoals omschreven in het afhangreglement.

6 Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing van of schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel.

7 De leden dienen zelf voor tennisballen te zorgen. U wordt geadviseerd deze van een eigen merkteken te voorzien.

8 Het is voor niet tennisspelenden verboden zich op de banen te bevinden. Ouders dienen toezicht te houden op hun kinderen. Voor veroorzaakte schade(s) zal men (of zullen de ouders) aansprakelijk gesteld worden.

9 Het is verboden honden op het tennispark mee te brengen.

10 Na het einde van zijn/haar speeltijd dient men altijd de baan en de lijnen te vegen. Zulks dient ook te gebeuren bij onderbreking door regen.

11 Aanwijzingen m.b.t. de bespeelbaarheid van de banen en signalen m.b.t. het sproeien van de banen dienen altijd direct te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen/ signalen worden gegeven door de groundsman en/of leden van de parkcommissie. Bij afwezigheid van deze personen zijn in voorkomende gevallen ook leden van andere commissies daartoe bevoegd.

12 Indien zich op de banen plassen bevinden, is het verboden deze banen te bespelen. Het geforceerd verwijderen van deze plassen met welk hulpmiddel dan ook, is verboden i.v.m. het daardoor dichtslibben van de toplaag en het aldus aantasten van het waterdoorlatend vermogen.

13 Met uitzondering van baan 1 dienen spelers zich buiten het hekwerk om naar de baan te begeven. Zorg altijd voor zo min mogelijk overlast voor anderen.

14 Als lid kan men alleen speelrechten claimen wanneer men in het bezit is van een pasje voorzien van pasfoto, de actuele jaaraanduiding en gesteld op naam van TC de Blaak. Leden anders geregistreerd als spelende leden zijn niet speelgerechtigd op het park, tenzij zij gebruik maken van de introducéregeling.

15 De introducéregeling houdt in dat een lid van TC de Blaak een baan kan reserveren tezamen met niet-leden van TC de Blaak. De kosten van introducékaartjes zijn terug te vinden onder het kopje Introducés bij Contributie. De noodzakelijke introducékaartjes zijn tegen contante betaling van € 6,- te verkrijgen aan de bar. Men kan van deze regeling alleen gebruik maken wanneer de bezettingsgraad van de banen dit toelaat. Verder dienen de regels zoals omschreven in het afhangreglement in acht genomen te worden.

16 Alleen de leden van het bestuur hebben de bevoegdheid, degene(n) die zich niet aan dit reglement houdt(houden) van de baan of het park te verwijderen. Het lidmaatschapspasje innemen is alleen de bevoegdheid van het bestuur.

17 Voor nadere informatie, op- of aanmerkingen en klachten kan men terecht bij leden van het bestuur.

Maart 2012

Inloggen als lidWachtwoord vergeten?

Vragen of opmerkingen..


Stuur een bericht naar webmaster@tcdeblaak.nl

Agenda

5 september
Clubkampioenschappen