Paviljoen reglement


Paviljoenreglement

Paviljoencommissie Tennisvereniging TC de Blaak

2014

Herziening 2014

Inhoudsopgave

Paviljoenreglement

 

Hoofdstuk A                         Algemene bepalingen

Artikel 1                                 Samenstelling paviljoencommissie

Artikel 2                                 Taakomschrijving paviljoencommissie

Artikel 3                                 Taakomschrijving paviljoencommissieleden

 

Hoofdstuk B                         Financiële zaken

Artikel 4                                 Inkomsten

Artikel 5                                 Uitgaven

Artikel 6                                 Kasbeheer

 

Hoofdstuk C                         Verantwoording

Artikel 7                                 Paviljoencommissie/ dagelijks bestuur

 

Hoofdstuk D                         Bijzondere bepalingen

Artikel 8                                 Paviljoendiensten

 

Hoofdstuk A            Algemene bepalingen

Artikel 1 Samenstelling paviljoencommissie

a          de paviljoencommissie bestaat bij voorkeur uit 14 leden

b          de paviljoencommissie kiest uit haar leden een bestuur bestaande uit:

                        - voorzitter

                        - kluisbeheerder

                        - secretaris

                        - inkoper

 

Artikel 2 Taakomschrijving paviljoencommissie

De paviljoencommissie heeft tot taak het uitvoeren cq onder haar verantwoordelijkheid uit laten voeren van alle werkzaamheden het paviljoen betreffende, zowel binnen als aan de buitenzijde van het paviljoen.

Een lijst van werkzaamheden dient hierbij als handreiking.

 

Artikel 3 Taakomschrijving paviljoencommissieleden

Voorzitter

 • Zit vergaderingen paviljoencommissie voor;

 • Onderhoudt de contacten met het dagelijks bestuur en andere commissies;

 • Woont commissievergaderingen bij;

 • Doet verslaglegging van deze taken naar de paviljoencommissie;

 • Ziet toe op de werkzaamheden die door of namens de paviljoencommissie worden uitgevoerd.

 

Kluisbeheerder

 • Zorgt voor geldelijke afdracht naar penningmeester dagelijks bestuur;

 • Maakt één maal per maand de kluis leeg.

 

Secretaris

 • Stelt de agenda voor de paviljoen commissievergaderingen op;

 • Maakt notulen van de paviljoencommissie vergaderingen;

 • Stuurt een kopie van deze notulen naar de secretaris dagelijks bestuur;

 • Indien nodig verzorgt hij correspondentie naar bestuur, commissies, websitebeheerder en nieuwsbriefredactie;

 • Opstellen van paviljoendienstrooster.

 

 Inkoper

 • inkoop van paviljoengoederen;

 • onderhoud contact leveranciers, vertegenwoordigers , tapwacht etc.

 

Commissieleden

 • onderhoud van apparatuur voor zover het dagelijkse bezigheden betreft;

 • onderhoud van apparatuur(maandelijks); (zie schema)**

 • openen en sluiten van het paviljoen.

 

Hoofdstuk B                       Financiële zaken

Artikel 4 Inkomsten

 • de paviljoencommissie verkrijgt haar inkomsten uit contante verkoop en toegewezen budget bedragen.

Artikel 5 Uitgaven

 • paviljoenuitgaven mogen alleen plaats vinden als deze worden verantwoord door een kasbewijs.

Artikel 6 Kasbeheer

 • dagelijks moeten dagstaten van inkomsten en uitgaven worden opgemaakt door een paviljoencommissie medewerker;

 • aan het begin van de dienst moet de kas geteld worden en de dagstaat gecontroleerd;

 • de kluisbeheerder van de paviljoencommissie is verantwoordelijk voor het tijdig afstorten van de gelden;

 • telling van de gelden gebeurt door de kluisbeheerder van de paviljoencommissie in het bijzijn van een medewerker.

 

Hoofdstuk C                       Verantwoording

Artikel 7 Paviljoencommissie/dagelijks bestuur

a   het dagelijks bestuur van TC de Blaak wordt middels de notulen van de   paviljoencommissievergaderingen geïnformeerd over haar activiteiten;

b   de kluisbeheerder van de paviljoencommissie doet verslag aan de penningmeester van het dagelijks bestuur;

c    het dagelijks bestuur zorgt voor de halfjaarlijkse kascontrole;

d   de voorzitter van de paviljoencommissie vertegenwoordigt de paviljoencommissie naar het dagelijks bestuur.

 

Hoofdstuk D                       Bijzonder bepalingen

Artikel 8 Paviljoendiensten

TC de Blaak kent een verplichting tot het invullen van paviljoendiensten door de leden, onder coördinatie en begeleiding van de paviljoencommissie.

a          verplichtingen van de leden

- elk seniorlid is verplicht om zich, voor de duur van het tennisseizoen waarvan       de data zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur, in te schrijven voor het vervullen van minimaal twee paviljoendiensten;

- van deze verplichting vrijgesteld zijn die seniorleden die zich bij aanvang van het seizoen als rustend lid hebben ingeschreven of zij die om medische reden niet aan deze verplichting kunnen voldoen;

- het is de seniorleden toegestaan om, naast de verplicht gestelde paviljoendiensten, zich op te geven voor extra paviljoendiensten. Ook is het mogelijk om zich op een reservelijst te plaatsen, waaruit de paviljoencommissie kan putten om openblijvende paviljoendiensten in te vullen;

- leden die gedurende het lopende tennisseizoen lid zijn geworden, worden op de reservelijst geplaatst en kunnen naar inzicht van de paviljoencommissie worden opgeroepen voor het vervullen van een paviljoendienst.

b          afkoopmogelijkheid

- indien een seniorlid niet bereid is zich in te schrijven voor het vervullen van zijn/haar verplichte paviljoendiensten, bestaat de mogelijkheid om deze verplichting af te kopen;

-de hoogte van de afkoopsom wordt, op voorstel van het dagelijks bestuur, jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering;

- nadat een seniorlid zich heeft ingeschreven voor het vervullen van zijn verplichte paviljoendiensten kan hij zich niet meer beroepen op de afkoopmogelijkheid.

 

c          inschrijvingsprocedure

- de paviljoencommissie biedt de seniorleden aan het begin van het tennisseizoen voldoende gelegenheid voor het opgeven van voorkeursdata voor de verplichte paviljoendiensten, dan wel aan te geven of men van de afkoopmogelijkheid gebruik wil maken;

 

- hiertoe zal de paviljoencommissie,  op het tijdstip dat het dagelijks bestuur heeft vastgesteld voor het afhalen van de ledenpas, de seniorleden de gelegenheid bieden tot inschrijven voor de paviljoendiensten. De seniorleden kunnen, vooraf gaande aan het uitreiken van de ledenpas, ook gebruik maken van de mogelijkheid om de paviljoendiensten via internet in te vullen op de site van TC de Blaak;

- indien een seniorlid aangeeft zijn/haar verplichting tot het vervullen van minimaal twee paviljoendiensten niet te willen nakomen noch bereid is om de afkoopsom te voldoen, is de paviljoencommissie gerechtigd zijn/haar ledenpas niet uit te reiken en het bestuur hiervan in kennis te stellen;

 

d          boetebepalingen

- indien een seniorlid zijn/haar paviljoendienst verplichting niet nakomt zal door het dagelijks bestuur een boete worden opgelegd;

- de hoogte van deze boete wordt, op voorstel van het dagelijks bestuur, jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld;

- incasso van de opgelegde boete zal door de penningmeester van het dagelijks bestuur geschieden.

 

e          mogelijkheid tot ruilen

- het is de seniorleden toegestaan om een door de paviljoencommissie bekrachtigde paviljoendienst achteraf te ruilen. Hij/zij dient hiertoe zelf het initiatief te nemen;

- het oorspronkelijk ingedeelde seniorlid is verantwoordelijk de ruiling uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende paviljoendienst te melden bij de voorzitter van de paviljoencommissie;

- bij niet tijdige melding van de ruiling blijft het oorspronkelijk ingedeelde seniorlid verantwoordelijk en daarmee aanspreekbaar voor de onder artikel 8 sub d genoemde boete.

 

f           aanwezigheid

- een seniorlid dat zijn paviljoenverplichting nakomt is verplicht aanwezig te zijn gedurende de overeengekomen tijd;

- bij weinig of geen activiteiten kan in overleg met de paviljoencommissie het paviljoen eerder worden gesloten, waarbij aangetekend  onder normale omstandigheden in de avonduren niet vóór 21.00 uur.

 

**: Lijst van werkzaamheden ligt ter inzage in het paviljoen.

Inloggen als lidWachtwoord vergeten?